22.12.10

VMAN # 20 WINTER 2011

No editorial intitulado Tokyo Tribe da  revista VMan #20 Winter 2011, o fotografo Koichiro Doi
retrata os modelos Takeshi Uematsu, Kentaro Sawano, Sen Mitsuji, Yuusuke Hirose e Riku Ootomo com caras pintadas, no stylist de Shun Watanabe.